Ταυτότητα Έρευνας

Η έρευνα εκπονήθηκε από το Ερευνητικό Κέντρο Alexander-Alexander Research Centre και ειδικά τους τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, MBA, σε συνεργασία με την ΠΟΒΕΚ, στο διάστημα 27 Ιανουαρίου-27 Φεβρουαρίου 2016. Το δείγμα περιλαμβάνει 268 πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους διάρθρωση που αναλογεί στην συντριπτική πλειοψηφία της Κυπριακής οικονομίας, σε όλη την Επαρχία της Λάρνακας. Η δειγματοληψία λήφθηκε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων διευθυντών. Επί του συνόλου του δείγματος, το 69.8% απασχολούν μέχρι 9 υπαλλήλους, το 13,4% μέχρι 49 υπαλλήλους, και το 15,7% είναι αυτοεργοδοτούμενοι στην Λάρνακα.

Η έρευνα χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκά και διεθνώς έγκυρη μεθοδολογία. Είναι αντιπροσωπευτική γεωγραφικά, σε μέγεθος και τύπο επιχείρησης καθώς και στο είδος της οικονομικής δραστηριότητας καλύπτοντας το εμπόριο και τη ψυχαγωγία, τις υπηρεσίες και τις κατασκευές. Διαθέτει κλίμακα εμπιστοσύνης της τάξης του 90%.

Στόχοι της Έρευνας

Η έρευνα είναι η πρώτη στο είδος της στην Λάρνακα. Φιλοδοξεί να διευκολύνει τη δημιουργία συνθηκών υγιούς οικονομικής ανάπτυξης. Εντάσσεται στα πλαίσια των στόχων του Ερευνητικού μας Κέντρου και του Alexander College για κοινωνική χρησιμότητα της έρευνας και αφοσίωση στην πρόοδο της οικονομίας αξιοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους της επιστημονική μελέτης.

Η έρευνα αποσκοπεί:

  • Να αποτυπώσει (συγκριτικά με το περασμένο έτος, συγκριτικά με το μέγεθος, με το είδος της οικονομικής δραστηριότητας), την οικονομική κατάσταση σε όλη την Επαρχία της Λάρνακας όσο αφορά στις πολύ μικρές- μέχρι 9 υπαλλήλους, μικρές επιχειρήσεις- μέχρι 49 υπαλλήλους, και αυτοεργοδοτούμενους.
  • Tην απόδοση της οικονομίας και τις εκτιμήσεις των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για τις άμεσες προοπτικές κατά το 2016
  • Nα καταγράψει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της πόλης
  • Nα διερευνήσει τον ρόλο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων στο οικονομικό αποτέλεσμα
  • Η έρευνα φιλοδοξεί να καταστεί εργαλείο για την ανάπτυξη της κατάλληλης οικονομικής πολιτικής.

Ερωτήματα και Ευρήματα της Έρευνας

Στην ερώτηση «Ποιο πρόσημο είχε το 2015 για τα οικονομικά της επιχείρησης σας, συγκρινόμενο με την προηγούμενη χρονιά (ετήσιος τζίρος/κύκλος εργασιών);» το 36,47% απαντά στα ίδια επίπεδα με το 2014, το 34,21% πιο αρνητικό, και το  28,95% θετικότερο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, μόλις το 26,6% απαντά ότι το 2015 ήταν θετικότερο του 2014, ενώ στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 49 υπαλλήλους το θετικό φτάνει το 42,8%.

erevna

 

erevna

Στην ερώτηση «Ποια η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν κατά την άποψη σας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Λάρνακας;», ανάμεσα σε πέντε πιθανές απαντήσεις που υποβάλαμε, το 44,36% επέλεξε την έλλειψη ρευστότητας, το 28,57% τον αθέμιτο ανταγωνισμό, το 15,79% τη μείωση της κατανάλωσης, το 10,90% τους μισθούς και δεν απάντησε το 0,38% . Φαίνεται ότι, η έλλειψη ρευστότητας είναι οριζόντια πρόκληση που διατρέχει τόσο τις πολύ μικρές όσο και τις μικρές επιχειρήσεις μέχρι 49 υπαλλήλους. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν περισσότερο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις  και λιγότεροι οι μικρές.

erevna

Στην ερώτηση, «Ποια η εκτίμηση σας για την οικονομία, για το έτος 2016;», το 40,07% απαντά σταθερή, το 31,46% απαντά αρνητική και το 28,46% θετική. Από όσες επιχειρήσεις έχουν αναβαθμιστεί ή εκσυγχρονιστεί κατά την τελευταία πενταετία το 38,52% προσβλέπει σε θετικό αποτέλεσμα το 2016 (πιο αισιόδοξη προσέγγιση) σε αντίθεση με όσες δεν έχουν αναβαθμιστεί ή εκσυγχρονιστεί την πενταετία, όπου η θετική εκτίμηση για το 2016 είναι μόλις 18,32% (πιο απαισιόδοξη προσέγγιση).

erevna

Στο ερώτημα εάν «Έχετε προβεί σε οποιασδήποτε μορφής αναβάθμιση/ εκσυγχρονισμό της επιχείρησης σας τα τελευταία 5 χρόνια με στόχο την προώθηση του προϊόντος σας; (αναβάθμιση νοείται σε υποδομές, ή σε τεχνολογία, ή σε μεθόδους προώθησης του προϊόντος μιας εταιρείας)», το 50,56% απαντά καταφατικά, το 49,06% αρνητικά και το 0,37% δεν απαντά. Είναι αξιοσημείωτο ότι με βάση την Έρευνα, το 62,86% των μικρών επιχειρήσεων έχει αναβαθμιστεί ή εκσυγχρονιστεί κατά την πενταετία της κρίσης, ενώ από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις έχει αναβαθμιστεί το 49,26%.

erevna

erevna

Από όσες επιχειρήσεις έχουν αναβαθμιστεί το 38,52% είχε θετικά-αυξητικά αποτελέσματα το 2015, ενώ από όσες δεν έχουν αναβαθμιστεί θετικά αποτελέσματα είχε μόνο το 19,23%. Αυτή η αναλογία μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι φαίνεται να υπάρχει σε ένα βαθμό διασύνδεση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού μιας επιχείρησης με το οικονομικό αποτέλεσμα, εάν δεν λάβουμε υπόψη άλλες πιθανές παραμέτρους που δεν ερευνώνται.

erevna

Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι η αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμός μιας επιχείρησης πιθανώς να επιδρά στον δείκτη αισιοδοξίας της, αφού το 38,52% των επιχειρήσεων του δείγματος που έχουν αναβαθμιστεί εκτιμά ότι το 2016 θα είναι θετικό σχέση διπλάσια από το 18,32% των επιχειρήσεων που δεν έχουν αναβαθμιστεί ή εκσυγχρονιστεί και εκτιμούν ότι το 2016 θα είναι θετικό για την οικονομία.

erevna

Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα

  • Η έρευνα αντανακλά το παραδοσιακό μέγεθος των επιχειρήσεων γενικά της Κύπρου και ειδικά της Λάρνακας όπου οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν την σπονδυλική στήλη της οικονομίας.
  • Η σχετική πλειοψηφία των εταιρειών της Λάρνακας απαντά ότι το οικονομικό 2015 ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2014 και ότι το 2016 δεν θα επιφυλάσσει δραματικές αλλαγές στην μεγέθυνση της οικονομίας.  Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Λάρνακα (4/10) εκτιμούν ότι η οικονομία θα είναι σταθερή κατά το 2016. Περίπου 3/10 εκτιμούν ότι θα εξελιχτεί αρνητικά, δηλαδή με μείωση της οικονομικής απόδοσης και 3/10 ότι θα εξελιχθεί θετικά δηλαδή με αύξηση της οικονομικής απόδοσης.
  • Είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη είναι η έλλειψη ρευστότητας, γεγονός που διασυνδέεται πιθανώς και με τις αυστηρότερες διατάξεις στα δάνεια των χρηματοπιστωτικών οργανισμών αλλά και με τις γενικότερες συνθήκες της οικονομίας. Σε συνδυασμό με τον αθέμιτο ανταγωνισμό που οι επιχειρήσεις εκτιμούν ως σημαντική πρόκληση, είναι πεδίο που θα πρέπει να αποτελέσει ζητούμενο επίλυσης για το κράτος.
  • Επίσης αντανακλάται η επιφυλακτικότητα των εταιρειών να επεκταθούν αφού ακόμα δεν είναι βέβαιες ως προς το πως θα κυμανθεί η οικονομία το 2016.
  • Παρά αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι το 50%+ των επιχειρήσεων της Λάρνακας αναβαθμίστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν κατά την πενταετία της οικονομικής κρίσης, αποτελεί δείγμα της εμπιστοσύνης και αποφασιστικότητας τους να επιβιώσουν. Όμως, το 50% των επιχειρήσεων της Λάρνακας και ειδικά στις τάξεις των πολύ μικρών επιχειρήσεων φαίνεται είτε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί είτε ότι δεν έχει τη τεχνογνωσία. Είναι εμφανής η αναγκαιότητα δομημένης υποστήριξης ειδικά αυτών των κατηγοριών των επιχειρήσεων και αυτό αποτελεί ζητούμενο αποτελεσματικότητας για την πολιτεία. 

https://alexander.ac.cy/en/establishment-of-alexander-student-research-committee-letter-of-interest/