Υποχρεωτικά Μαθήματα
Πιστωτικές Μονάδες
1ο Έτος / Εξάμηνο A (30 Πιστ. Μονάδες)
 
Εισαγωγή στην Πληροφορική 7.5
Αρχές Προγραμματισμού 1 7.5
Απειροστικός Λογισμός 1 5.0
Διακριτά Μαθηματικά 5.0
Αγγλική Γλώσσα 1 5.0
1ο Έτος / Εξάμηνο B  (30 Πιστ. Μονάδες)
 
Αρχές Προγραμματισμού 2 7.5
Ψηφιακή και λογική Σχεδίαση 7.5
Τεχνολογία του διαδικτύου 5.0
Απειροστικός Λογισμός 2 5.0
Αγγλική Γλώσσα 2 5.0
2ο Έτος / Εξάμηνο Γ (30 Πιστ. Μονάδες)
 
Δομές Δεδομένων και αλγόριθμοι 7.5
Βάσεις Δεδομένων 1 7.5<