Υποχρεωτικά Μαθήματα
Πιστωτικές Μονάδες
1ο Έτος / Εξάμηνο A (30 Πιστ. Μονάδες)
 
Εισαγωγή στην Πληροφορική 7.5
Αρχές Προγραμματισμού 1 7.5
Απειροστικός Λογισμός 1 5.0
Διακριτά Μαθηματικά 5.0
Αγγλική Γλώσσα 1 5.0
1ο Έτος / Εξάμηνο B  (30 Πιστ. Μονάδες)
 
Αρχές Προγραμματισμού 2 7.5
Ψηφιακή και λογική Σχεδίαση 7.5
Τεχνολογία του διαδικτύου 5.0
Απειροστικός Λογισμός 2 5.0
Αγγλική Γλώσσα 2 5.0
2ο Έτος / Εξάμηνο Γ (30 Πιστ. Μονάδες)
 
Δομές Δεδομένων και αλγόριθμοι 7.5
Βάσεις Δεδομένων 1 7.5
Διαδικτυακός Προγραμματισμός 5.0
Πιθανότητες και Στατιστική 5.0
Γραμμική Άλγεβρα 5.0
2ο Έτος / Εξάμηνο Δ  (30 Πιστ. Μονάδες)
 
Λειτουργικά Συστήματα 7.5
Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα 7.5
Βάσεις Δεδομένων 2 7.5
Τεχνητή Νοημοσύνη 7.5
3ο Έτος / Εξάμηνο Ε (30 Πιστ. Μονάδες)
 
Επικοινωνίες Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών 7.5
Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών 7.5
Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας 7.5
Επιλογή από την λίστα ‘Mαθήματα Επιλογής Ειδικότητας’ 7.5
3ο Έτος / Εξάμηνο ΣΤ  (30 Πιστ. Μονάδες)
 
Προχωρημένος Προγραμματισμός 7.5
Παράλληλα Συστήματα 7.5
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων 7.5
Επιλογή από την λίστα ‘Mαθήματα Επιλογής Ειδικότητας’ πιο κάτω 7.5
4ο Έτος / Εξάμηνο Ζ  (30 Πιστ. Μονάδες)
Μεθοδολογίες Έρευνας/Πτυχιακή Εργασία 1 10.0
Πληροφοριακά Συστήματα 7.5
Επιλογή από την λίστα ‘Mαθήματα Επιλογής Ειδικότητας’ πιο κάτω 7.5
Επιλογή από την λίστα ‘Mαθήματα Επιλογής Ενδιαφέροντος’ πιο κάτω 5.0
4ο Έτος / Εξάμηνο Η  (30 Πιστ. Μονάδες)
Πτυχιακή Εργασία 2 10.0
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή 7.5
Επιλογή από την λίστα ‘Mαθήματα Επιλογής Ειδικότητας’ πιο κάτω 7.5
Επιλογή από την λίστα ‘Mαθήματα Επιλογής Ενδιαφέροντος’ πιο κάτω 5.0
Συνολο Πιστωτικές Μονάδες
240
1 ECTS Credit = 2 UK Credits

 

Mαθήματα Επιλογής Ειδικότητας
Eξάμηνο
Γλώσσες Scriptingγια Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Ε ή Ζ
Μεταγλωττιστές Ε ή Ζ
Αρχές των Τρισδιάστατων Περιβάλλοντων Ε ή Ζ
Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηλεκτρονικά Παιχνίδια ΣΤ ή Η
Προγραμματισμός Έξυπνων Συσκευών ΣΤ ή Η
Εμπορική Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Παιχνιδιού ΣΤ ή Η

 

Mαθήματα Επιλογής Ενδιαφέροντος
Eξάμηνο
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδίκτυο Ζ
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ζ
Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης και Διαδικτυακό Μάρκετινγκ Η
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Η

It is the intention of Alexander College to deliver the course/modules as published on this website. To ensure our provision is kept relevant and current, the College may change, combine or withdraw courses/modules in response to stakeholder feedback or limited demand.