ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
4 χρόνια
ΠΤΥΧΙΟ:
Alexander College
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Ελληνικά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
Λάρνακα
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:
Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο δίπλωμα

Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας.

17+ από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εισαγωγής.

Σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις θεωρίες, τεχνολογίες και εφαρμογές του ευρύτερου τομέα της Πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα στην Ανάπτυξη Παιχνιδιών. Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές, εκτός από την πρακτική εφαρμογή, με την ικανότητα να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Κριτήρια Εισδοχής

  • Απολυτήριο εξατάξιας σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Αρκετά Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Πιστοποιητικό 12-ετούς φοίτησης με ικανοποιητική επίδοση ή ισοδύναμο για αλλοδαπούς ανάλογα με τη χώρα προέλευσης.
  • Πιστοποιητικά εξετάσεων G.C.E. (5 OLevelκαι 2 Α Level) τα οποία αντιστοιχούν ή και είναι ισοδύναμα με απολυτήριο σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
  • Οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή προσόν κρίνει η Ακαδημαϊκή Επιτροπή ισοδύναμο και αντίστοιχο με απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.
  • Ισοδύναμα με τα πιο πάνω εξετάζονται ανάλογα και τεκμηριώνονται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή νοουμένου ότι είναι αντίστοιχα ή και ισοδύναμα με απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

Ολοκλήρωση σπουδών

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών απαιτείται η ολοκλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), 30 ανά εξάμηνο. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 29 Υποχρεωτικά Μαθήματα, 4 Μαθήματα Επιλογής Ειδικότητας και 2 Ενδιαφέροντος.

Εγγραφές και διάρκεια σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε 4 χρόνια πλήρους φοίτησης. Η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους γίνεται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου και διαρκεί 32 βδομάδες(16 ανά εξάμηνο). Δυνατότητα εγγραφής υπάρχει μέχρι και δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Τρόποι Αξιολόγησης

Οι τρόποι αξιολόγησης εναπόκεινται στη φύση του μαθήματος και μπορεί να περιλαμβάνουν τελική γραπτή εξέταση, ενδιάμεση γραπτή εξέταση, παρουσιάσεις, ομαδικές ή ατομικές εργασίες και εργαστηριακές ασκήσεις. Όλοι οι φοιτητές για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, υποχρεούνται να παραδώσουν πτυχιακή εργασία, η οποία παραδίδεται το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης. Το θέμα της επιλέγεται από τον φοιτητή σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή.

Διδασκαλία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο παραδοσιακές, όσο και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, όπως διαλέξεις, εργαστήρια, ομαδικές και ατομικές εργασίες, παρουσιάσεις, σεμινάρια, συζητήσεις και προβολές βίντεο. Επίσης, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε εταιρείες σχετικές με το αντικείμενο του μαθήματος, ενώ γίνονται προγραμματισμένες διαλέξεις από επαγγελματίες του χώρου.

Τομείς Εργοδότησης

Πληροφορική, Εκπαίδευση, Προγραμματιστής εφαρμογών και συστημάτων, Προγραμματιστή ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Αναλυτής εφαρμογών και συστημάτων, Δημιουργία διαδικτυακών ιστοσελίδων, Διαχειριστής βάσης δεδομένων, Σύμβουλος εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκπαιδευτής χρηστών λογισμικών συστημάτων

If you have any questions or would prefer to apply in person, you can Contact Us to book an appointment.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close