Θέσεις120
Διοργανωτής: Alexander College
Ημερομηνία: 19 Μαρτίου 2021
Διάρκεια: 15:00μμ-19:30μμ
Μεθοδολογία: Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Zoom
Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνικά

Πρόγραμμα

15:00-15:05 Έναρξη-Κώστας Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Alexander

15:05-16:05 Δρ. Σοφοκλής Ιουλιανού- Νομικό πλαίσιο και θεσμοί στις Δημόσιες Συμβάσεις (60λ)

16:10-17:10  Δρ. Σοφοκλής Ιουλιανού- Ο κύκλος των Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο (60λ)

17:10-17:30 Διάλειμμα

17:30- 18:30 Δρ. Σοφοκλής Ιουλιανού- Διαδικασίες Προσφυγής και Μέτρα προστασίας Οικονομικού Φορέα (60λ)

18:30-19:30 Ανδρέας Προδρόμου- Η κατάσταση των πραγμάτων στις Δημόσιες Συμβάσεις (60λ)

19:30 Τέλος Σεμιναρίου

Πιστοποίηση

CPD/Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση-Πόντοι: 4

Εκδίδεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ανεξαρτήτως Επαγγελματικής Ιδιότητας

Ομιλητές

Ο Δρ Σοφοκλής Π. Ιουλιανού είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στον τομέα της διοίκησης, αριστούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου και έχει λάβει νομική εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Μετά από την μεταπτυχιακή του ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποκτήσει δεκαπενταετή εμπειρία τόσο σε θέματα χειρισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσο και σε ζητήματα χειρισμού προσφυγών και ελέγχου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Διδάσκει σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως συνεργάτης ακαδημαϊκός κατόπιν σχετικής άδειας. Έχει λάβει μέρος ενεργά στη συνεχή διαμόρφωση των νομοθετημάτων που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις και τις διαδικασίες προσφυγής και έχει συγγράψει αριθμό άρθρων στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο και στον τομέα των χρηματοοικονομικών, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Ο Αντρέας Προδρόμου είναι δικηγόρος, απόφοιτος του UWE, Bristol και του Sheffield University με άριστα. Διδάσκει νομική στο Canterbury Christ Church University. Είναι ερευνητικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Κέντρο Alexander.

Στόχοι

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης των ορισμών, των διεθνών και τοπικών θεσμών των δημοσίων συμβάσεων και των αρμοδιοτήτων τους. Αναλύονται οι διαδικασίες σύναψης ΔΣ με παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του κύκλου των ΔΣ. Συζητούνται νομικά εργαλεία προστασίας των οικονομικών φορέων και οι διαδικασίες προσφυγής στο πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο όργανο εξέτασης προσφυγών. Επιπλέον, έννοιες όπως διαφάνεια, η σύγκρουση συμφερόντων, και διαφορετικοί τύποι διαδικασιών θα αναπτυχθούν με παραδείγματα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  • Να επιδείξουν γνώση των βασικών οδηγιών και κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις
  • Να κατανοήσουν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με έμφαση στα νομικά μέτρα προστασίας που έχουν στη διάθεση τους οι οικονομικοί φορείς.
  • Να κατανοούν τη σχέση του προσφάτως ανεπτυγμένου νομικού πλαισίου με τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των προσφοροδοτών, της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας.

Περιεχόμενο

Παρουσίαση και ανάλυση των οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ

Παρουσίαση και ανάλυση των κυπριακών νομοθεσιών 73(Ι)/2016, 140(Ι)/2016 και 11(Ι)/2017

Παρουσίαση και ανάλυση του Κανονισμού Κ.Δ.Π. 201/2007

Παρουσίαση και ανάλυση του νόμου της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών  Ν.104(Ι)/2010 και του Άρθρου 146 του Συντάγματος

Ελάχιστα κατώτατα όρια και τύποι προσφορών

Γενικές Αρχές Δημοσίων Συμβάσεων

Δημόσιες Συμβάσεις: Εναρμόνιση, Εφαρμογή, Έλεγχος και Αποτελεσματικότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Παρουσίαση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Εγγραφή

Γλώσσα Σεμιναρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Τιμή Εγγραφής

€50 για ατομική εγγραφή Δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών

50% έκπτωση (€25) για κάθε πρόσθετο άτομο από τον ίδιο Οργανισμό/Εταιρεία

€25 για μεταπτυχιακούς φοιτητές ανεξαρτήτως Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

€25 για απόφοιτους Alexander College

Δωρεάν για προπτυχιακούς φοιτητές ανεξαρτήτως Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Δωρεάν για άνεργους